InvestyCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT - Investy

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT


Project Description

TỔNG QUAN

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) được thành lập vào năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tự doanh, bảo lãnh phát hành và quản lý danh mục đầu tư. Trong năm 2020, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán có giá trị bằng 478 tỷ đồng, tăng 42.57% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 112.55%. Lợi nhuận từ FVTPL ở mức 492 tỷ đồng, tăng 171.67% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL đóng góp 57.02% vào tổng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận trước thuế có giá trị bằng 863 tỷ đồng, tăng 79.86% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 19.71%. VND được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 08/2017.

LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Môi giới lưu ký chứng khoán;
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp;
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Bảo lãnh phát hành;
 • Quản lý danh mục đầu tư;

VỊ THẾ CÔNG TY

 • Hoạt động môi giới năm 2020: Công ty xếp ở vị trí số 2 với 9.53% thị phần môi giới cổ phiếu trên UPCOM. VND đứng ở vị trí số 3 với 7.11% thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán ở mức 478 tỷ đồng, tăng 42.57% so với cùng kỳ. Lợi nhuận nghiệp vụ môi giới chứng khoán có giá trị bằng 284 tỷ đồng, tăng 57.26% so với kỳ trước và đóng góp 32.90% vào tổng lợi nhuận trước thuế.Trên thị trường phái sinh, VND chiếm vị trí thứ 3 với 8.74% thị phần môi giới chứng khoán phái sinh. Công ty đứng thứ  5 với 7.19% thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE.
 • Bảo lãnh và phát hành chứng khoán năm 2020: Lợi nhuận hoạt động bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán có giá trị bằng 35 tỷ đồng, tăng 46.57% so với cùng kỳ.
 • Hoạt động tự doanh năm 2020: Lợi nhuận từ FVTPL có giá trị bằng 492 tỷ đồng, tăng 171.67% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL đóng góp 57.02% vào tổng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận từ AFS bằng 55 tỷ đồng, tăng 171.01% so với cùng kỳ. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) là 1054 tỷ đồng. Các khoản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) có giá trị bằng 2964 tỷ đồng, tăng 278.52% so với cùng kỳ.
 • Hoạt động cho vay năm 2020: Tổng dư nợ cho vay bằng 4706 tỷ đồng, tăng 63.00% so với cùng kỳ. Dư nợ ký quỹ ở mức 4304 tỷ đồng, tăng 55.01% so với cùng kỳ. Tỷ trọng Các khoản cho vay/Tài sản ngắn hạn có giá trị bằng 36.78%. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu có giá trị bằng 112.55%.
 • Kết quả kinh doanh cả năm 2020: Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 19.71%. Lợi nhuận trước thuế bằng 863 tỷ đồng, tăng 79.86% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA) bằng 5.34%. Biên lợi nhuận gộp có giá trị bằng 75.21%. Biên lợi nhuận ròng bằng 32.94%.
 • VND là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên đã triển khai thành công giải pháp kết nối SWIFT với Ngân hàng Deutsche Bank để cung cấp dịch vụ dành cho khách hàng nước ngoài từ tháng 07/2013.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 • Đẩy mạnh triển khai trên quy mô rộng kế hoạch phát triển thương hiệu thông qua hệ thống các Trung tâm dịch vụ khách hàng;
 • Đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp;
 • Thu hút cổ đông tổ chức có kinh nghiệm về thị trường tài chính và có nguồn vốn kinh doanh mạnh;
 • Nghiên cứu phát triển các sản phẩm tài chính ưu việt dành cho khách hàng cá nhân;
 • Phát triển và cung cấp các sản phẩm trọn gói cho doanh nghiệp như tư vấn M&A, tư vấn IR;

RỦI RO

 • Số lượng các công ty chứng khoán ngày càng tăng dẫn đến áp lực cạnh tranh trong các phân khúc phổ biến như môi giới, cải cách tài chính doanh nghiệp và tư vấn đầu tư. Cạnh tranh khắc nghiệt đòi hỏi Công ty tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào nguồn nhân lực và công nghệ để duy trì và nâng cao thị phần, do đó phải đối mặt với chi phí cao hơn của hoạt động.
 • Việc sửa đổi Thông tư 210 làm giảm tính chủ động của các công ty trong việc huy động các nguồn vốn khác. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nói chung và mặt khác sẽ tạo áp lực lên các công ty chứng khoán.